Podmienky používania internetovej stránky a služieb poskytovanej na internetovej stránke prevádzkovanej spoločnosťou PETSOFMEDIA, s.r.o.

1.        ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1    Spoločnosť PETSOFTMEDIA, s.r.o., so sídlom Galvaniho 7/D, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 51 226 87, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka 124491/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ ) je prevádzkovateľom audiovizuálnej mediálnej služby Stream.Netky na internetovej adrese (URL): www.streamnetky.sk.

1.2    Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti používateľov a Prevádzkovateľa vznikajúce v súvislosti s používaním Služieb (ďalej aj ako „VOP“ alebo „Všeobecné obchodné podmienky“ ).

-           sprístupňuje obsahu, najmä zábavného, vzdelávacieho a informatívneho charakteru;

-           poskytovanie spravodajských služieb a publicistiky;

-           prevádzkovanie platenej audiovizuálnej mediálnej služby Stream.Netky.

1.3    Osoby využívajúce Službu/y (ďalej jednotlivo a len ako „Používateľ“ alebo spoločne ako „Používatelia“) sú povinné dodržiavať podmienky uvedené v týchto VOP. V prípade porušenia ustanovených v týchto VOP je Prevádzkovateľ oprávnený uplatniť všetky opatrenia uvedené v týchto  VOP a/alebo v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Akýmkoľvek použitím Internetovej stránky alebo kliknutím na akýkoľvek odkaz Používateľ potvrdzuje, že súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami používania na Internetovej stránke Stream.Netky.

2.        OSOBITNÉ PODMIENKY POUŽIVANIA Stream.Netky

2.1    Stream.Netky je neplatenou službou a môže byť poskytovaná všetkým Používateľom na doméne stream.netky.sk .

2.2  Registrácia Používateľov na server www.streamnetky.sk, ďalej len Stream.Netky nie je povinná.

a.        Registrácia je bezplatná.

b.        Pre Registrovaných používateľov Prevádzkovateľ zriadi a vedie Používateľský účet prostredníctvom ktorého si vie Používateľ personalizovať obsah.

c.        Ak sa používateľ rozhodne zaregistrovať na serveri, vyplní registračný formulár, kde uvádza pravdivé údaje.

d.        Zaregistrovaním sa na serveri používateľ dáva Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

e.        Prihlasovacie meno v registračnom formulári nesmie obsahovať žiadne vulgarizmy, rasistické a fašistické heslá.

f.         Zaregistrovaním sa na serveri používateľ potvrdzuje, že údaje, ktoré poskytol sú pravdivé.

g.        Ak Prevádzkovateľ zistí, že sa jedna osoba zaregistrovala pod viacerými používateľskými menami, odstráni takéto registrácie bez varovania.

h.        Ak Prevádzkovateľ zistí, že údaje, ktoré používateľ uviedol pri registrácii nie sú pravdivé, môže mu zrušiť účet bez akéhokoľvek varovania.

i.          Ak sa používateľ zaregistruje, platia pre neho aj dolu uvedené pravidlá používania registrovaných používateľov serveru www.streamnetky.sk.

j.          Za zneužitie údajov Používateľov treťou osobou, ako aj akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov Používateľom, Prevádzkovateľ Stream.Netky nenesie žiadnu zodpovednosť.

2.3    Tituly sú ponúkané buď vo forme živého vysielania (tzv. simulcasting) alebo streamingu.

2.4    Všetky Tituly sú určené výhradne na osobné použitie, resp. spotrebu Registrovaných alebo Neregistrovaných používateľov pre územie Slovenskej republiky . Komerčné alebo podnikateľské použitie Titulov , popr. akékoľvek iné použitie Titulov je výslovne zakázané. Registrovaný alebo Neregistrovaný používateľ nie je oprávnený Tituly akýmkoľvek spôsobom šíriť, kopírovať, nahrávať, či inak použiť v rozpore s týmito VOP a príslušnými právnymi predpismi.

 

3.        PRÍSPEVKY A LICENCIE

3.1    Príspevkom sa pre účely týchto VOP rozumejú najmä texty, odkazy, myšlienky, koncepty , návrhy, príbehy, scenáre, formáty, umelecké diela, fotografie, kresby, videá, audiovizuálne diela, hudobné diela v rátane textov, zvukové záznamy, charakteristiky, mená, podobizne, hlasy, používateľské mená, profily, deje, javy, vy stúpenia, životopisné údaje a iné podobné materiály , ktoré sú Používateľovi dostupné prostredníctvom Internetovej stránky www.streamnetky.sk (ďalej len ako „Príspevok “).

3.2    Na Internetov ý ch stránkach je zakázané umiestňovať Príspevok, ktorý akýmkoľvek spôsobom znižuje ľudskú dôstojnosť, porušuje akékoľvek práv a na ochranu osobnosti, základné práva a slobody ,autorské práva a akékoľvek iné práv a tretích osôb, ako aj Príspevok, ktorý by mohol:

3.2.1              narušiť, fyzický , psychický alebo morálny vývin maloletých; alebo

3.2.2              zahŕňať erotické, pornografické, rasistické, nacistické či iné protiprávne prvky; alebo

3.2.3              propagovať násilie, alebo podnecovať k nenávisti; alebo

3.2.4              propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamný ch látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedený ch látok; alebo

3.2.5              znevažovať alebo hanobiť na základe pohlavia, rasy , farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine; alebo

3.2.6              inak porušovať všeobecne záväzné právne predpisy.

3.3 Používateľ zodpovedá ako za Príspevok, tak za to, že umiestnenie takého príspevku na Internetových stránkach je v súlade s týmito VOP a záväzný mi právnymi predpismi.

3.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo filtrovať alebo odstrániť akýkoľvek Príspevok v prípade, ak zistí, že umiestnením takého Príspevku na Internetovej stránke dochádza podľa názoru Prevádzkovateľa k porušovaniu právnych predpisov, najmä v prípade, že takýto Príspevok podľa názoru Prevádzkovateľa zasahuje do práv a na ochranu osobnosti, súkromia, cti a dôstojnosti tretích osôb, alebo je hanlivý, obsahuje vulgarizmy a hrubé výrazy, ako aj Príspevok, ktorý je zavádzajúci alebo zasahuje do práv alebo oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo akýchkoľvek iný ch tretích osôb. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený dočasne alebo trvalo taký Príspevok zneprístupniť a/alebo odstúpiť s okamžitou účinnosťou od poskytovania Služieb vo vzťahu príslušnému Používateľovi, ktorý taký to Príspevok na Internetovej stránke umiestnil.

3.5 Prevádzkovateľ je oprávnený identifikovať Používateľa alebo registrovaného Používateľa, ak si to vyžiadajú orgány činné v trestnom konaní, alebo ak je taká identifikácia nutná podľa platný ch právnych predpisov.

3.6 Používateľ je uzrozumený a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže k Príspevkom pripájať reklamu a sponzorské odkazy.

4. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Používateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že poskytovanie niektorý ch Služieb môže byť okrem týchto VOP upravené aj ďalšími špeciálny mi podmienkami pre takéto Služby a zaväzuje s ich dodržiavať.

4.2 Používateľ prehlasuje, že je uzrozumený a súhlasí s tým, že obsah Internetových stránok je určený predovšetkým pre zábavné, spravodajské a prípadne vzdelávacie účely a neposkytuje akékoľvek rady alebo stanoviská, napríklad právne či lekárske, ktoré by mohli byť považované za záväzné a relevantné.

4.3 Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje Používateľa na skutočnosť, že používanie akýchkoľvek Služieb v rozpore s týmito VOP môže zakladať protiprávne konanie, ktoré môže taktiež vykazovať aj znaky trestnej činnosti.

4.4 Všetky informácie, materiály , funkcie a ďalší obsah (najmä a okrem iného Tituly , obsah a Príspevky) Internetovej stránky sú chránené autorský m zákonom. Všetky ochranné známky, obchodné mená a prezentácie, v rátane log sú v o vlastníctve Prevádzkovateľa, prípadne vo vlastníctve Používateľov a je zakázané ich používať na iný ch internetov ý ch stránkach, označovať nimi výrobky či služby , alebo ich používať akýmkoľvek iný m spôsobom v rozpore s právnymi predpismi a oprávnený mi záujmami Prevádzkovateľa alebo dotknutých Používateľov.

4.5 Právne vzťahy vzniknuté na základe týchto VOP a v súvislosti s využívaním Služieb sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4.6 Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP a zmenu používania Služieb.

Práva a povinnosti registrovaných používateľov serveru

 1. Zaregistrovaním sa na serveri používateľ dáva prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 2. E-mailová adresa, ktorú používateľ pri registrácii uvedie, slúži na identifikáciu používateľa, komunikáciu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom , zasielanie informačných a reklamných e-mailov.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje používateľov tretím osobám, bez ich výslovného súhlasu.
 4. Používateľ sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
 5. Používateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom poškodzovať Prevádzkovateľa a jeho dobré meno.
 6. Používateľ berie na vedomie, že nesmie žiadnym spôsobom prostredníctvom svojich komentárov:
 7. propagovať násilie a podnecovať k nenávisti na základe rasy, pohlavia, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,
 8. propagovať alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, liekov, jedov a prekurzorov,
 9. propagovať zbrane a strelivo, propagovať vojnu,
 10. propagovať pornografické príspevky (vrátane detskej pornografie),
 11. porušovať osobnostné práva,
 12. ohrozovať alebo porušovať práva duševného vlastníctva alebo práva priemyselného duševného vlastníctva tretích osôb (autorské práva, práva súvisiace s autorskými právami, ochranné známky, dizajny, označenia pôvodu, a pod.),
 13. ohrozovať psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, ako aj narúšať ich emocionálny stav a ich duševné zdravie,
 14. dopúšťať sa trestného činu, priestupku alebo konania inak odporujúceho dobrým mravom.
 15. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať (alebo odstrániť) účet Registrovaného používateľa bez varovania, keď:
 16. Sa nespráva v súlade s etickým kódexom, používa vulgarizmy, alebo uráža/ohrozuje vo veľkej miere svojim konaním iných členov.
 17. Propaguje softvér na blokovanie reklám.
 18. Uráža Prevádzkovateľa serveru, alebo poškodzuje svojím konaním meno serveru.
 19. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez upomenutia odstrániť akýkoľvek komentár Registrovaného člena.

Spravodajstvo